ปศุสัตว์จ.พะเยา จัดกิจรรมสืบสานอนุรักษ์ "ควายไทย มรดกไทย มรดกโลก" 14 พฤษภาคม 2563

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 900 ครั้ง

         วันนี้ (14 พ.ค. 63) ที่ ที่กลุ่มอนุรักษ์ควาย บ้านสันสลี หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด กิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทย โดยมีนายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม ปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์ควาย บ้านสันสลี ร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริธนาคารโค-กระบือ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2523 เป็นครั้งแรก

         นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร กล่าวว่า กลุ่มอนุรักษ์ควายบ้านสันสลี อ.แม่ใจ จ.พะเยา มีเกษตรกรที่เลี้ยงควายจำนวน 23 ราย จำนวนควายประมาณ 324 ตัว โดยใช้ภูมิปัญญาของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีรายได้ ส่งบุตรหลานให้เรียนจบในระดับปริญญา เกษตรกรรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมเลี้ยงควาย ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินโยบายการส่งเสริมและอนุรักษ์ควายในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีรูปแบบพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มควาย พร้อมทั้ง ให้แนวทางการพัฒนาปางควายหนองเล็งทราย เป็นศูนย์เรียนรู้แบบครบวงจร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเนื้อที่ 100 ไร่ มีการจัดการบริหารอยู่ภายใต้ มาตรฐานปางควายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกิจกรรมเลี้ยงควาย โดยใช้หญ้าคุณภาพในการเลี้ยงควาย ซึ่งอนาคตกลุ่มอนุรักษ์ควายบ้านสันสลี และเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่จังหวัดพะเยาจะสามารถพัฒนาความยั่งยืนในการเลี้ยงควายและสืบสานอนุรักษ์ควายไทยให้เป็น "ควายไทย มรดกไทย มรดกโลก"

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ