ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ประสานการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ หมู่บ้าน โครงการร้อยใจรักษ์

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 672 ครั้ง

          นายสัตวแพทย์สมบัติ  ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายนิธิศ  จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา นางสาวทิพธัญญา ตาวิยะ ลงพื้นที่หมู่บ้านโครงการร้อยใจรักษ์ บ้านหล่าย หมู่ที่ 9 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา พร้อมด้วย นางสาวโสภา วงค์ใหญ่ ปลัดเทศบาลตำบลสบบง นางดวงพร ใจชุ่ม ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลสบบง นายเลื่อน พรมไชย (ผู้ใหญ่บ้าน) และเกษตรกรในหมู่บ้าน ประชุมหารือวางแผนการเลือกอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เบื้องต้น เกษตรกรมีความสนใจอาชีพเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย 1.การเลี้ยงไก่กระดูกดำ สายพันธุ์ชี้ฟ้า 2.การเลี้ยงแพะเนื้อ และ 3.การเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ ได้อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน การดำเนินการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงสัตว์ โดยให้เกษตรกรสำรวจความพร้อมของตนเองและพื้นที่ที่จะทำการเลี้ยงสัตว์ โดยมีข้อกำหนดว่า ต้องสร้างโรงเรือน มีแปลงหญ้า ตามแต่ละชนิดของการเลี้ยงสัตว์ และให้เป็นไปตามข้อกำหนด รูปแบบการเลี้ยงที่กรมปศุสัตว์กำหนด หลังจากนั้นได้ตอบข้อซักถามของเกษตรกรและผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

            ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการนัดหมายประชุมร่วมกันในการขับเคลื่อนการบูรณาการระหว่างปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลสบบง และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลสบบงได้มีงบประมาณสนับสนุนอาชีพให้กับเกษตรผู้ที่สนใจ และ กศน. เป็นผู้ให้ความรู้และช่วยดูแลเกษตรกร โดยเกษตรกรยืนยันที่จะประกอบอาชีพทางด้านการเลี้ยงสัตว์ ผสมผสานกับอาชีพเดิมที่ทำอยู่ เพื่อสร้างรายได้และจะพัฒนาให้เป็นอาชีพหลักต่อไปในอนาคต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ