จังหวัดพะเยา ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีการกำกับดูแลที่เหมาะสม

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 734 ครั้ง

           นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งหมด 5 คณะที่ตั้งตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากว๊านพะเยา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาได้ขอพระราชทานโครงการพัฒนากว๊านพะเยา เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชนนี พันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุ 79พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ซึ่งสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา แจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย และทรงมีพระราชดำริให้รับโครงการพัฒนากว๊านพะเยา ในส่วนของด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรแหล่งน้ำ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยให้มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานจัดทำแผนพัฒนากว๊านพะเยา เพื่อให้เป็นการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีการกำกับดูแลที่เหมาะสม จังหวัดพะเยา จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนและมีการประชุมขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1 ของปี 2563

             โดยครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาหาแนวทางการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ประมงพื้นบ้านโดยข้อมูลพื้นฐานชาวประมงในกว๊านพะเยามีทั้งหมด 344 ราย มีเรือพาย จำนวน 344 ลำ มีการทำอาชีพประมง โดยเฉพาะชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรที่ทำอาชีพประมงมีรายได้ เดือนละ 7,000 - 9,000 บาทต่อเดือน ปริมาณสัตว์น้ำที่จับในกว๊านพะเยา340,000 กิโลกรัมต่อปี ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในกว๊านพะเยามีทั้งสิ้น 27 ชนิด จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนประมงกว๊านพะเยา 414 ราย โดยมีเกษตรกรที่ทำอาชีพประมง ที่ต้องการการพัฒนาจำนวน 788 ราย อาชีพปัจจุบัน ทำการเกษตร ทำนา ค้าขาย ทำการประมง รับจ้าง มีความต้องการพัฒนาอาชีพด้านประมงประกอบด้วย เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงปลาในครัวเรือนสร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และตลาดค้าขายสัตว์น้ำ

                นอกจากนี้ยังมีโครงการอาชีพด้านการประมงชุมชน ประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา แผนการพัฒนาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในกว๊านพะเยา แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาวัดติโลกอาราม และโครงการสะพานแขวนกระจกและกระเช้าไฟฟ้า ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่จังหวัดพะเยาเป็นจำนวนมาก สุดท้ายด้านการประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ได้มีการบรรจุแผนประชาสัมพันธ์การพัฒนากว๊านพะเยา ไว้แผนการประชาสัมพันธ์ ในคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติจังหวัดพะเยา โดยจะมีการประชาสัมพันธ์อย่างรอบด้านเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนากว๊านพะเยา แก่ประชาชนชาวพะเยาต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ