ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดพะเยา เน้นย้ำแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 2 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 521 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดพะเยา เน้นย้ำแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง พบวันที่ 6 ของการรณรงค์เข้มข้น มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 10 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 11 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต

 

            นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) โดยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเย ได้กล่าวเน้นย้ำแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในข้อหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รวมทั้งเฝ้าระวัง ตักเตือนรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งขอให้ดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ด่านครอบครัวและด่านชุมชน ป้องปราม ตักเตือนผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง นอกจากนี้ให้มีการปรับแผนการดำเนินงาน โดยปรับย้ายจุดตรวจ จัดบริการประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เกิดความคล่องตัว และเน้นการเฝ้าระวัง ตักเตือน พูดคุย ซักถาม และสังเกตความพร้อมของผู้ขับขี่ หากเห็นว่ามีสภาพที่อ่อนล้าให้แนะนำให้หยุดพักให้สภาพร่างกายมีความพร้อมก่อนออกเดินทาง เพื่อป้องกันการหลับในของผู้ขับขี่ที่เดินทางเป็นระยะทางไกล พร้อมให้มีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ โดยตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและการใช้ยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอต่อการใช้บริการประชาชน และดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานีขนส่ง เพื่อส่งต่อประชาชนผู้ใช้บริการให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

            สำหรับวันที่ 6 ของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของวันที่ 1 มกราคม 2563 พบการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 10 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 11 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 2 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมสะสม 6 วันที่ผ่านมา (27 ธ.ค.62 – 1 ม.ค.63) จังหวัดพะเยามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 43 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 51 คน และไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนผลการเรียกตรวจในมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 10 มาตรการหลัก (10 รสขม) 6วันที่ผ่านมา รวม 110,592 ราย ถูกดำเนินคดี 24,430 ราย โดยไม่สวมหมวกนิรภัยมากสุด 10,169 ราย รองลงมาคือ ไม่มีใบขับขี่ 4,815 ราย  และไม่ขาดเข็มขัดนิรภัย  3,322 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ