ไทม์ไลน์การจัดการเลือกตั้ง อบต.

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2564
  • รับชม : 200 ครั้ง

               จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะประกาศวันเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในวันที่ 1 ต.ค. 2564 ประกาศรับสมัคร 11-15 ต.ค. 2564 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย. 2564 นั้น เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 สำนักงาน กกต. เผยแพร่ไทม์ไลน์การจัดการเลือกตั้ง อบต. ดังนี้

วันที่ 1 ต.ค. 2564 คณะกรรมการ กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง โดยนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่จะต้องพ้นจากตำแหน่งทันที

วันที่ 11-15 ต.ค.64 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง

วันที่ 22 ต.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

วันที่ 2 พ.ย.64 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 7 พ.ย.64 วันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร

วันที่ 12 พ.ย.64 วันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

วันที่ 17 พ.ย.64 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ

วันที่ 21-27 พ.ย.64 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง)

วันที่ 28 พ.ย.64 วันเลือกตั้ง

วันที่ 29 พ.ย. - 5 ธ.ค.64 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง)

วันที่ 13 ธ.ค.64  วันสุดท้ายจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจัดทำบัญชีผู้ ถูกจำกัดสิทธิ                  

วันที่ 28 ธ.ค.64 วันสุดท้ายประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                      

วันที่ 27 ม.ค.65 วันสุดท้ายประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีมีเรื่องร้องเรียน , วันสุดท้ายการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถูกจำกัดสิทธิ                                                                        

                                                                      

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ