สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจัง

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • รับชม : 196 ครั้ง

           สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงิน การธนาคาร การเลขานุการ และการจัดการสำนักงาน

            ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ติดต่อสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054 – 449583ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ