สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2564

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 ส.ค. 2563
  • รับชม : 311 ครั้ง

                สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ” เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ได้เข้าใจและรู้จักนำคำสอนต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลาและพัฒนาการให้รู้จักผิดชอบชั่วดี และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในทำนองคลองธรรม ไม่ประพฤติตนเป็นปัญหาต่อ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ เพื่อน และสังคม ทั้งยังปลูกฝังค่านิยมที่ดีและถูกต้องแก่เด็กซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้าให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ

            ผู้สนใจสามารถส่งเรื่องเข้าประกวดได้คนละ 1 สำนวน โดยส่งต้นฉบับจำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ที่กองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โทรศัพท์ 02-356-0466-70 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ