รับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.พะเยา และ นายก อบจ.พะเยา

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 30 ต.ค. 2563
  • รับชม : 1737 ครั้ง

           ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยจะทำการเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติรับการเลือกตั้งตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวันที่ 2 ถึง 6 พฤศจิกายน 2563 และกำหนดให้วันที่13 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายของการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และให้วันที่ 9 ธันวาคม2563 เป็นวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

            ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ได้จัดสถานที่รับสมัคร ส.อบจ. และ นายก อบจ. อยู่ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะมีการเลือกตั้งทั้งสิ้น 24 คน จาก 24 เขตเลือกตั้ง ด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะมี 1 คน โดยใช้พื้นที่จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งเดียว

            สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะสมัครเป็น ส.อบจ. และสมัครเป็น นายก อบจ.ขอรับเอกสารสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาโทรศัพท์ 054 – 409400 – 3 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ