เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดเก็บรายได้จัดเก็บเอง ภาษีป้าย ประจำปี 2563

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • รับชม : 324 ครั้ง

เนื่องด้วย เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดเก็บรายได้จัดเก็บเอง ภาษีป้าย ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 ประกอบด้วย 1.กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 และ 2.กำหนดชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย มายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอ้ายภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดจะต้องชำระเงินเพิ่มตามกฎหมายกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โทร.054-463123 ต่อ 12

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ