บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  • ภาพจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2564
  • รับชม : 225 ครั้ง

 นางรติพร บุญคง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ และ ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงค์ ผอ.สวท.แพร่ นำบุคลากรสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมส่วนรวม ถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคล ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHz. ณ วัดสองแคว ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ