สวท.แพร่ พร้อมเครือข่ายร่วมทำบุญและสักการะองค์อินทร์ เนื่องในวันครบรอบการ 26 ปีก่อตั้งสถานีฯ และ “วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ”

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 238 ครั้ง

เช้าวันนี้ (24 ก.พ. 64) นายทองคำ อุดทา รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมสักการะพระภูมิเจ้าที่ พระอินทร์เป่าสังข์และร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และถวายผ้าป่าสามัคคีให้กับวัดสองแคว ม.7 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปีการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่และเนื่องใน “ วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ  ซึ่งได้รับเกียรติจากนางรติพร บุญคง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่และเครือข่ายวิทยุคนเมืองแพร่เข้าร่วมกิจกรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม  คลื่นความถี่ 91 MHZ. ก่อตั้งกลางปี พ.ศ.2531 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตําบลป่าแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดิน นส.3  ซึ่งบริจาคโดย นางบัวคํา ชัยวรรณคุปต์ นายแดง ปรางค์สุวรรณ และนายโต วุฒิ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 4 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา และได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นที่ราชพัสดุ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2532

ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ  สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างมีระบบ โดยการเสนอแนะนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลและส่วนราชการต่างๆและดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
ผู้เรียบเรียง : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ