จังหวัดแพร่ จัดโครงการตลาดสะอาดวิถีใหม่(Pop Up Market) บรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 120 ครั้ง

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP นำสินค้าและผลผลิตไปจำหน่ายในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน สินค้า OTOP สินค้าชุมชน ประสบปัญหาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้น จังหวัดแพร่จึงได้แจ้งแต่ละอำเภอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านตลาดในพื้นที่ให้กับเกษตรกร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดหรือเปิดสถานที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP นำมาซึ่งโครงการตลาดสะอาดวิถีใหม่ (Pop Up Market) โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่และฝ่ายปกครองแต่ละอำเภอบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร

ล่าสุด จังหวัดแพร่ได้เปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (Pop Up Market) ไปแล้ว 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเด่นชัยและอำเภอสูงเม่น โดยการเปิดพื้นที่จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิต/ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 25 ผู้ประกอบการ เงินหมุนเวียนประมาณ 40,000 บาทต่อครั้ง ภายในงานมีการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเกษตรกร ผู้ประกอบการ สัมมาชีพชุมชน สินค้า OTOP อาหารพื้นบ้าน สินค้าชุมชนอื่นๆมาจัดจำหน่าย และกิจกรรมทดสอบตลาดของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและภาคีเครือข่ายวางแผนจะขยายผลดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ โดยจะจัดเดือนละครั้ง

คาดว่า ตลาดสะอาดวิถีใหม่ (POP UP MARKET) จะสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกรรายย่อย ได้มีช่องทางทางการตลาดและมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
ผู้เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ