ปศุสัตว์แพร่ ช่วยเกษตรกรให้วัคซีนและเงินช่วยเหลือ กรณีโค-กระบือ ป่วย-ตายด้วยโรคลัมปีสกิน

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 93 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ รายงานสถานการณ์สัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปีสกินในจังหวัดแพร่ ขณะนี้พบสัตว์ป่วยรวมจำนวน 786 ตัว รักษาหายแล้ว 567 ตัว ตายจำนวน 66 ตัว คงเหลือสัตว์ป่วย 153 ตัว ขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินที่ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ได้รับจัดสรรจากกรมปศุสัตว์มาก่อนหน้านี้ 1,100 โดส ดำเนินการให้วัคซีนแก่โคกระบือของเกษตรกรได้ครบทั้ง 1,100 โดส จากจำนวนโคกระบือร่วมฝูงทั้งหมด 2,972 ตัว ซึ่งจำนวนที่เหลือยังรอการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม โดยหลังจากที่โคกระบือรับวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินแล้ว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ได้แนะนำให้งดการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากฟาร์มเป็นเวลา 1 เดือน งดนำสัตว์เข้าโรงฆ่าเพื่อบริโภค 1 เดือน และป้องกันแมลงดูดเลือดภายในฟาร์ม

สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีโคกระบือป่วยหรือตายด้วยโรคลัมปีสกิน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่อยู่ระหว่างให้ทางปศุสัตว์อำเภอชี้แจงทำความเข้าใจเกษตรกร รับแจ้งเรื่อง ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จากนั้นปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมเอกสารส่งกรมปศุสัตว์ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคลัมปีสกินเป็นกรณีพิเศษ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ
ผู้เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงศ์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ