เทศบาลเมืองแพร่ แสดงเจตจำนงสุจริตและประกาศเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอรัปชั่น

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 53 ครั้ง

ที่ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น และยังเป็นการเสริมสร้างการบริหารงานของเทศบาลเมืองแพร่ให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองแพร่ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยจัดให้มีการบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐและการดำเนินคดีอาญาในศาลทุจริตและประพฤติมิชอบ ความรับผิดของเจ้าหน้าที่โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน

พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล​​ และพนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ได้ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตและประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น หรือ zero tolerance โดยพร้อมเพรียงกัน อันเป็นการแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสของเทศบาลเมืองแพร่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ
ผู้เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงศ์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ