จังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของโควิด 19

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 64 ครั้ง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่        โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น ๆ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ขณะนี้ในจังหวัดแพร่ มีผู้ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรจำนวน 54 ราย  และแรงงานจำนวน 25 ราย จาก 5 อำเภอ โดยจะได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการขุดสระเก็บกักน้ำจากสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมด้านความรู้และศึกษาดูงานในพื้นที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ อาทิ กล้าพันธุ์ พันธุ์สัตว์ สารบำรุงรักษาพืช คาดว่าโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ
ผู้เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงศ์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ