จังหวัดแพร่ ขอเชิญส่งประวัติและผลงานเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 12 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 690 ครั้ง

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน ส่งประวัติและผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเสนอรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพ และคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม ประเทศชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน ให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ 2 คน

จังหวัดแพร่ จึงขอเชิญชวนเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป - 25 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมแก่อัตภาพ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีความประพฤติดี อยู่ในโอวาทของผู้ปกครอง และครู อาจารย์ มีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ต่อการเรียน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

โดยสามารถส่งประวัติและผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 1 โทรศัพท์ 054 – 511 572

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
ผู้เรียบเรียง : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ