ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ดูเพิ่มเติม
3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานสรรพากรภาค 8 รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดูเพิ่มเติม
5 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ระเบียบจังหวัดเชียงใหม่ว่าด้วยการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ ดูเพิ่มเติม
2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัด ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 28 -30 ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดูเพิ่มเติม
6 กรมป่าไม้ รับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ดูเพิ่มเติม
7 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานการเงินและการบัญชี ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!