คณะอนุกรรมการบริหารจัดการหมอกควันภาคเหนือ เขตพื้นที่ 1 ประชุมแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 507 ครั้ง

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการหมอกควันภาคเหนือ เขตพื้นที่ 1 ประชุมแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

วันนี้ (17 มิ.ย. 63) ดร. ณรงค์ ตนานุวัตน์ รองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 1 ร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารจัดการหมอกควันภาคเหนือ เขตพื้นที่ 1 ประชุมแลกเปลี่ยนกลไกการทำงาน ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในช่วงที่ผ่านมา และระดมความคิดเห็นสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

 

เนื่องจากปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลกระทบในวงกว้าง ถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญระดับประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีกลไกและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไป หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด คณะอนุกรรมการบริหารจัดการหมอกควันภาคเหนือ เขตพื้นที่ 1 จึงร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาชน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะ “การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ” สู่ “ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในการขับเคลื่อน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตากในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 

นอกจากนี้ ในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่ป่า ซึ่งในทางกฏหมาย แม้ว่าจะมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง คือ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม แต่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในการดำเนินการ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนด เพื่อการร่วมดูแล รักษา และใช้ประโยชน์ในส่วนที่เป็นการใช้ประโยชน์แบบยั่งยืนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ