อบจ.เชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 812 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่  ภายใต้แนวคิด"พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ(Chiangmai Next)" 

วันนี้(10 ม.ค. 63) ที่บริเวณโถงด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายวิรุฬพรรณเทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่ปรึกษาภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาพร้อมด้วยศาตราจารย์ดร. อรรณพพงศ์วาทประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษานายไพรัชใหม่ชมภูรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และพระครูศรีสิทธิพิมลดร.ผู้ทรงคุณวุฒิภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาร่วมแถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่5 ประจำปี2563 ภายใต้แนวคิด"พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ(Chiangmai Next)" 

การจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เป็นการกระตุ้นให้สังคมได้เห็นความสำคัญถึงการศึกษาและเป็นการหนุนเสริมให้เกิดวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่ให้รักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตมีคุณธรรมรับผิดชอบสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้สามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ต่อยอดองค์ความรู้และสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆตอบสนองต่อความต้องการของสังคมโดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5 ในวันที่17-18 มกราคม2563 ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานครั้งนี้จะมีการนำเสนอผลงานโดดเด่นสอดรับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ที่ผ่านมาให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และสาธารณชนทั่วประเทศได้รับทราบเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถที่เป็นความสำเร็จตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่และเป็นการสรุปการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ระยะ4 ปี(พ.ศ2559-2562) ตามหลักวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในระยะต่อไป 

     นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนนักศึกษาประชาชนในหน่วยงานสถาบันสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้ที่มีผลงานดีเด่นสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่และยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมความตระหนักความภาคภูมิใจแก่ชาวเชียงใหม่ในการที่จะร่วมมือสร้างสรรค์การปฏิรูปการศึกษาของเชียงใหม่อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ