พช. จัดโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 112 ครั้ง

พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน”

วันนี้ (27 ม.ค. 64) ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” ประจำปี 2564 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้วันที่ 28 มกราคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละ เข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

โดยกิจกรรมภายในงาน มีการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ อช./ผู้นำ อช. ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2563 จำนวน 50 คน การมอบเมล็ดพันธุ์ผัก/กล้าผัก แก่ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ  และกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีพัฒนาการอำเภอ ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ จาก 25 อำเภอ ผู้นำ อช. /อช. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานการทำงานระหว่างผู้นำองค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ อาทิ การสำรวจข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน(จปฐ.) การจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขปัญหายาเสพติด การส่งเสริมอาชีพและ OTOP ซึ่งในการดำเนินงานตามภารกิจนั้น อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) ได้ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่มีงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล/วรัญญา สงค์ประเทศ
ผู้เรียบเรียง : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ