ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลง MOU “โครงการพัฒนาครพิการ ด้านการศึกษาและการมีงานทำ”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 183 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการพัฒนาครพิการ ด้านการศึกษาและการมีงานทำ” ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพขอฝคนพิการให้เทียบเท่ากับบุคคลทั่วไปและเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

วันนี้ (31 มี.ค. 64) ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการพัฒนาครพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ” เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาสายอาชีพแก่คนพิการอย่างเป็นระบบ

 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาครพิการ ด้านการศึกษาและการมีงานทำ” ในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ,สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ,ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ,วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ,โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสาร เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพของคนพิการตามหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและอาชีพ โดยได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ  มีรายได้  สามารถช่วยเหลือตนเอง และเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างมีคุณค่า ตลอดจนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป ก่อนที่จะดำเนินการส่งต่อผู้ที่สำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนดเข้าสู่สถานประกอบการต่อไป 

         นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เปิดพื้นที่เรียนรู้และฝึกทักษะทางอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางสังคมแก่ผู้พิการ ผ่านกิจกรรมการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้โอกาส ขับเคลื่อนให้ผู้พิการเป็นที่ยอมรับในสังคม ตลอดจนเป็นการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของสังคมที่ต่อคนพิการและความพิการในระยะยาวอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : วสันต์ มีจินดา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ