วัดสันมะเกี๋ยง อำเภอดอยสะเก็ด จัดโครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคี ต้นกล้าและผักสวนครัว ต้านภัย COVID-19 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพลัง บวร

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 26 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 62 ครั้ง

วัดสันมะเกี๋ยง อำเภอดอยสะเก็ด จัดโครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคี ต้นกล้าและผักสวนครัว ต้านภัย COVID-19 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพลัง บวร

วันนี้ (26 ก.ย. 64) เวลา 13.30 น. ที่ วัดสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทอดผ้าป่าสามัคคี ต้นกล้าและผักสวนครัว ต้านภัย COVID-19 โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพลัง บวร (บ้าน วัด ส่วนราชการ) โดยมีคณะสงฆ์วัดสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฎร์ นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

 

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน รวมถึง พระภิกษุ สามเณรของวัดสันมะเกี๋ยง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการทำเกษตรผสมผสาน โดยให้ประชาชนเข้าใช้พื้นที่ว่างเปล่าของวัดให้เกิดประโยชน์ ทั้งการปลูกผักสวนครัว สร้างชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกเรียนรู้ สืบสาน รักษาและต่อยอด แนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้สามารถนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์พัฒนาพื้นที่ของตนเอง โดยยึดหลักประสานการทำงาน บวร และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

โคกหนองนาแห่งศรัทธา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทอดผ้าป่าสามัคคี ตันกล้าและผักสวนครัว ต้านภัย COVID-19 เป็นโครงการเพื่อแจกจ่ายพืชพันธุ์ กล้าไม้ ให้ประชาชนนำไปปลูกและนำผลผลิตมาประกอบอาหาร หากเหลือกินจึงนำมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว ถือเป็นการสร้างความมั่นคง ในแหล่งทำกินด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้หันกลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยปรับปรุงพื้นที่รองรับน้ำฝนธรรมชาติและการเชื่อมโยงวงจรชีวิต พืช สัตว์ ให้อยู่ร่วมกันได้ และสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ของตนเองและใช้ประกอบสัมมาอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

//////////////////////

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

26 กันยายน 2564

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ