เชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ข่า โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 58 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง ให้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบประจำจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 ซึ่งมีความโดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผุ้สูงอายุครอบคลุมทุกด้าน

 

วันนี้ (27 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 แก่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมาน ใจยะยอง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ข่าเป็นผู้แทนรับมอบ

 

ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติคัดเลือกให้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เนื่องจากมีความโดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผุ้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิด “แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” โดยทางี่เทศบาลตำบลแม่ข่าได้กําหนดหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1) วิชาชีวิต ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพที่สามารถพัฒนาไปสู่การรวมกลุ่มเพื่อทําเป็นอาชีพเสริมรายได้ 2) วิชาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีจากการใช้สมุนไพรพื้นบ้านและการออกกําลังกาย และ 3) วิชาการ ให้มีความรู้ให้เท่าทันโลกทั้งเรื่องกฎหมายใกล้ตัวและรู้ทันเทคโนโลยี โดยกำหนดหลักสูตร 100 ชั่วโมง ต่อ 1 ปีการศึกษา ซึ่งนักเรียนผู้สูงอายุสามารถเรียนไม่เกิด 4 ปี โดยไม่ซ้ำรายวิชา ซึ่งภายหลังจบการศึกษา จะได้รับใบประกาศในพิธีมอบวุฒิบัตร หรืองานรับปริญญาผู้สูงวัยอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ