จังหวัดเชียงใหม่ สานต่อการพัฒนาคลองแม่ข่า พร้อมผลักดันให้คลองแม่ข่าเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 115 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ สานต่อการพัฒนาคลองแม่ข่า พร้อมผลักดันให้คลองแม่ข่าเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

 

          วันนี้ (20 ต.ค. 64) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมกันประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ผ่านระบบ Zoom  ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธาน  เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาคลองแม่ข่า ในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งก่อนหน้านี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการพัฒนาคลองแม่ข่ามาอย่างต่อเนื่อง  จนเกิดความก้าวหน้าพอสมควร  ทำให้น้ำในคลองแม่ข่าและสภาพแวดล้อมโดยรอบกลับมามีสภาพที่ดีขึ้น

 

          ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวย้ำในที่ประชุมว่า  อยากเห็นสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับจังหวัดเชียงใหม่  และอยากให้คลองแม่ข่าของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นแบบในการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดภาคเหนือ  เพื่อที่จะช่วยกันฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่  รวมถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองให้มีสภาวะที่ดี  เหมาะสมกับการเป็นที่อยู่อาศัย  เหมาะสมกับการเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคระบาด   โดยได้ขอฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่  จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นตัวกลางในการประสานแผนและจัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่  และเรื่องอื่นๆ  เพื่อที่จะให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคลองแม่ข่าเป็นไปอย่างยั่งยืน

 

          ต่อมา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อติดตามความคืบหน้า และรับฟังแนวทางในการพัฒนาคลองแม่ข่าในจังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้วิสัยทัศน์ “คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข”  โดยมีความมุ่งหวัง ว่า จะใช้คลองแม่ข่าเป็นศูนย์กลางในการจัดประเพณีสำคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจะต้องทำให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยนำพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขและพัฒนาคลองแม่ข่า

 

          จากนั้น ในช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่แหล่งน้ำในคลองแม่ข่า เพื่อตรวจสอบว่า ปัจจุบันยังมีสภาพปัญหาอย่างไรบ้าง  เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ ต้องประสบปัญหากับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  จึงทำให้กิจกรรมทางน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำหลายๆ กิจกรรมที่เคยวางแผนไว้ต้องหยุดชะงักไป  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีความคิดเห็นว่า จะต้องมีการรื้อฟื้นและมีการวางแผนการดำเนินงานให้ต่อเนื่องอีกครั้ง  โดยในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นี้  ซึ่งตรงกับวันปิยมหาราช  ทางจังหวัดเชียงใหม่  จะได้ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชน  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  โดยจะร่วมกันทำความสะอาดคลองแม่ข่า ตั้งแต่บริเวณต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ  ครอบคลุมตั้งแต่อำเภอแม่ริม  อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคลองแม่ข่าให้กลับมามีสภาพที่ดีและเป็นสายน้ำแห่งชีวิตที่ผูกพันกับคนทั้งสายน้ำตลอดไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ