คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงในพื้นที่ 4 อำเภอ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 286 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว อีก 4 ฉบับ ให้ปิดสถานที่เสี่ยงในพื้นที่ 4 อำเภอ เป็นระยะเวลา 14 วัน ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ฉบับ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ในพื้นอำเภอสารภี อำเภอแม่ริม อำเภอแม่อาย และอำเภอดอยสะเก็ด ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอได้รายงานว่าพบการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ในแต่ละพื้นที่ ประกอบกับคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความเห็นว่าให้ปิดพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในแต่ละพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

โดยคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่  216/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ให้ปิดบริษัทเกเบี้ยน โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 108/2 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ,บริษัทเกเบี้ยน โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย สาขา 2 ,บริษัทภาคเหนือเหล็กรูป จำกัด ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคเหนือตะแกรงเหล็ก เลขที่ 108/1 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และสถานประกอบการ อู่ อ.การาจ เจริญยนต์ เลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่  22 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

 

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่  217/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ให้ปิดพื้นที่หย่อมบ้านแม่ขิ โซนแซ่ลี หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่  21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

 

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่  218/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ให้ปิดพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นหมื้อ ,หมู่ที่ 10 บ้านสันลมจอย ,หมู่ที่ 11 บ้านใหม่พัฒนา และหมู่ที่ 12 ซอย 3 บ้านลุงวี ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่  21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  3 พฤศจิกายน 2564

 

และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่  219/2564 เรื่อง  ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ให้ปิดหอพักแก้วต๋า เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่  20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ