สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 94 ครั้ง

กระทรวงการคลัง ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป พร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย รับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวกในการรับคำขอรับชำระหนี้

 นางสาวนาถญา ศิริสายัณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป เนื่องจาก บริษัทฯ มีฐานะการเงินไม่มั่นคงจากการดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน สภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทำให้ บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และยังคงมีจำนวนค่าสินไหมทดแทนคงค้างจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1936/2564 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมมาตรการะช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย โดยการจัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวกในการรับคำขอรับชำระหนี้ รวมทั้งการสนับสนุนบุคลากรในการรับคำขอชำระหนี้ ซึ่งสามารถให้ผู้ที่ต้องการยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแต่ละภาค และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยทุกจังหวัด ทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กล้าคง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / ข่าว
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ