จ.แม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 6 ราย ส่วนใหญ่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 14 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปก.จ.มส.) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดตั้งแต่ระลอกเดือนเมษายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 ว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งสิ้นจำนวน 3,713 ราย เป็นเพศชาย 1,713 ราย และเพศหญิง 2,000 ราย เสียชีวิต 49 ราย (1.32 %) รักษาหายแล้ว 3,506 ราย (94.42 %) ยังอยู่ระหว่างรักษา 158 ราย (4.26 %) มีอาการเล็กน้อย 145 ราย ปานกลาง 7 ราย และรุนแรง 6 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาล 10 ราย โรงพยาบาลปาย 21 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 4 ราย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 3 ราย โรงพยาบาลสบเมย 6 ราย โรงพยาบาลสนาม 17 ราย และรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) 97 ราย สำหรับวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 401 ชุด พบเชื้อ 6 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัด ทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายที่ 264 เพศหญิง อายุ 29 ปี เพศหญิง ที่อยู่ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีอาการไข้ และเจ็บคอ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสนาม

รายที่ 265 เพศหญิง อายุ 21 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ต.เวียงใต้ อ.ปาย เป็นแม่บ้าน ปัจจัยเสี่ยงเดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาด และทำกิจกรรมพบปะสังสรรค์ร่วมกันกับผู้ป่วยยืนยันอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่      มีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก และมีเสมหะ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลปาย

รายที่ 266 เพศชาย อายุ18 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย เป็นนักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่งพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยเสี่ยงเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด และสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันจังหวัดเชียงใหม่ มีอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และปวดศีรษะ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาล ปาย

รายที่ 267 เพศหญิง อายุ 80 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง เป็นผู้สูงอายุ ปัจจัยเสี่ยงสัมผัส ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน และอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด ซึ่งมีความเชื่อมโยง Cluster ห้วยโผ มีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ และมีน้ำมูก ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) อ.แม่สะเรียง

รายที่ 268 เพศหญิง อายุ 27 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 13 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง อาชีพค้าขาย ปัจจัยเสี่ยงพบปะ คนจำนวนมาก มีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก และจมูกไม่ได้กลิ่น ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT- PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) อ.แม่สะเรียง

รายที่ 269 เพศหญิง อายุ 47 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย เป็นแม่บ้าน ปัจจัยเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ ที่มีการระบาด ซึ่งมีความเชื่อมโยง Cluster ผาผ่า อาการมีน้ำมูก ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสบเมย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
ผู้เรียบเรียง : จามจุรี ยรรยง
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ