สมาคมการผังเมืองไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 972 ครั้ง

สมาคมการผังเมืองไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามข้อตกลงร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคเหนือ ยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย สร้างโอกาสการเข้าถึงอาหารคุณภาพให้กับประชาชนทุกระดับรายได้

​วันนี้ (4 มี.ค. 63) สมาคมการผังเมืองไทย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายสมาร์ทฟาร์ม เครือข่ายตลาดอาหารปลอดภัย และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านเกษตรและอาหาร ของพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมจัดทำข้อตกลงร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคเหนือ โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายภาคเหนือ และ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายสมาร์ทฟาร์ม เครือข่ายตลาดอาหารปลอดภัย และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านเกษตรและอาหารของพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมในพิธีฯ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

​สำหรับการลงนามข้อตกลงร่วมมือระหว่างเครือข่ายสมาร์ทฟาร์ม เครือข่ายตลาดอาหารปลอดภัย และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย ในวันนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารโดยรวม ให้มีอาหารที่ปลอดภัย และตอบสนองเจตนารมณ์ในการใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดของสมาร์ทฟาร์มและอาหารปลอดภัย เป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ธุรกิจท้องถิ่น การกระจายศูนย์กลางความเจริญการลดความเหลื่อมล้ำ การสงวนรักษาพื้นที่การเกษตร และการสร้างสุขภาวะแก่ประชาชน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กฎบัตรแห่งชาติ และคณะกรรมการกฎบัตรเชียงใหม่ อีกทั้งจะได้นำมาเป็นกรอบและกลไกในการดำเนินการพัฒนาเครือข่ายสมาร์ทฟาร์ม และเครือข่ายอาหารปลอดภัย ของกฎบัตรแห่งชาติ ทั่วทั้งประเทศต่อไป

 

///////////

 

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

4 มีนาคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ