รองนายกฯ สั่งคุมเข้มป้องกัน-ลดอุบัติเหตุฯ สร้างการสัญจรปลอดภัยอย่างยั่งยืน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 13 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 639 ครั้ง

รองนายกฯ สั่งคุมเข้มป้องกัน-ลดอุบัติเหตุฯ สร้างการสัญจรปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
 
​ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ หรือ นปถ. วันนี้ (13 มี.ค.63) ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือถึงแนวทางเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นวางแนวทางเชิงปฏิบัติที่เข้มข้นมากขึ้น กำหนดแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2564 – 2569 และแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งทุกจังหวัดได้ติดตามการประชุมทางวีดิทัศน์ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
​พลเอก ประวิตร ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากสถิติอุบัติเหตุทางถนนยังคงมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน พบว่า ปัจจัยที่นำไปสู่การลดอุบัติเหตุเป็นผลจากการบังคับใช้กฎหมาย การเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะและถนน ประกอบกับรัฐบาลได้ยกระดับการสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้น
การประชุมในวันนี้ได้ร่วมกันพิจารณาหารือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางเสริมประสิทธิภาพ 
การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
เป็นแกนกลางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่าย มุ่งเน้นการวางแนวทางเชิงปฏิบัติที่เข้มข้นมากขึ้น ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2564 – 2569 พร้อมกำหนดแผนการดำเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน้อย ร้อยละ 50 ในระหว่าง พ.ศ. 2564 -2573 ตามปฏิญญาสตอกโฮล์ม รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 ที่มุ่งเสริมสร้างการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ และการลดปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 
ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจังต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักการดำเนินงานในระดับพื้นที่
​นอกจากนี้ ยังได้มุ่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบการรณรงค์ประชาชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน รวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างประเทศไทยให้มีการสัญจรปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
ขณะที่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการ
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. เปิดเผยว่า ศปถ.ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเข้มข้นตลอดปี ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. 2563 ได้กำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ  รักษาวินัยจราจร” โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตาม 8 มาตรการ ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยง ด้านคน ลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยทางน้ำ ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และมาตรการพิเศษที่มุ่งดำเนินการในอำเภอเสี่ยงสีแดงอย่างเข้มข้น ซึ่งมีเป้าหมายในการลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมามีสถิติลดลง ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะท้องถิ่นที่จัดทำด่านชุมชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้มาตรการทางด้านกฎหมายอย่างเข้มข้น ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ก็ยังคงดำเนินมาตรการเข้มข้นต่อไป และการ
สวมหมวกนิรภัยต้อง 100% รวมทั้งขอให้ทุกหน่วยวางแผนว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้อุบัติเหตุทางถนนลดลง ในเรื่องของมาตรการเชิงป้องกันและการบรรเทาผลกระทบ โดยให้จัดทำข้อมูลส่งให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ อยากเห็นถนนปลอดภัยต้นแบบในทุกอำเภอ เพิ่มจากที่จังหวัดดำเนินการที่เขตคูเมืองรอบใน โดยให้อำเภอดำเนินการให้มีถนนปลอดภัยต้นแบบในทุกอำเภอ
 
**********************
 
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
13 มีนาคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ