ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ บินโปรยน้ำบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 8 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 634 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ บินโปรยน้ำบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

    นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า ตามที่ได้ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำและสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 1 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นได้ปรับเพิ่มหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเป็น 2 หน่วย และฐานเติมสารฝนหลวง 1 ฐาน ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดตาก เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอรับบริการฝนหลวง สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ อีกทั้งช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ และเติมน้ำให้กับเขื่อนกักเก็บน้ำอีกด้วย
    เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนในภารกิจบรรทุกน้ำเพื่อโปรยน้ำในการดับไฟป่าบริเวณพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 67 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำบรรทุกทั้งหมด 33,500 ลิตร อย่างไรก็ตาม ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดเวลาในทุกวัน ทั้งในส่วนของบุคลากร เครื่องบิน สารฝนหลวง รวมทั้งการตรวจสภาพอากาศ ทั้งจากวิทยุหยั่งอากาศในช่วงเช้า และเรดาร์ตรวจวัดอากาศ รอบการตรวจทุก 6 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศระหว่างวันอย่างใกล้ชิด ผ่านระบบฐานข้อมูลของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามการรายงานสภาพท้องฟ้าของเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงบริเวณต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ 
    ทั้งนี้ สามารถแจ้งข้อมูลสถานการณ์ความต้องการฝนในพื้นที่โดยตรง ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5327 5051 ต่อ 12 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th หรือทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
8 เมษายน 2563 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเขียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ