เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 26 ก.พ. 2563
  • รับชม : 423 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยอู่ อ.รุ่งเรืองยนต์ (สวนคูณผล) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 544.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,170 ตารางเมตร บ้านหนองแห่น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 สาย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งบริเวณสถานที่ก่อสร้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 695,876.43 บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ