เทศบาลลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารภายในสำนักงานดับเพลิงเก่า

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2565
  • รับชม : 190 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารภายในสำนักงานดับเพลิงเก่า บ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๘,๔๕๐.๒๘ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเสีกทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ