เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2565
  • รับชม : 163 ครั้ง

          ด้วย เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จะได้ดำเนินการเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางบิด บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์หมู่บ้านพรพิงค์ 1 ถึง บ้านเลขที่ 100 บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลสันทรายน้อย โดยมีขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ความสึก 0.80-1.00 เมตร ความยาว 255.00 เมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลสันทรายหลวงกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน 2,288,000.00 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เทศบาลตำบลสันทรายหลวง กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามเอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ BD16/2565

          เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ เทศบาล ฯ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการ ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sansailuang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-๕๓๓๙-๗/๒๔๘ ต่อ ๓๐๒ ในวัน และเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ