มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการ ศึกษาแก่ประชาชน.......

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 110 ครั้ง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 อาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้

 

         ๑. ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาวงเงิน 23,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ภาคเรียนที่ 1/64 ดังนี้

         - สนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน

        - จัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้

        - ขอความร่วมมือให้กลุ่มโรงเรียนเอกชนที่ไม่รับการอุดหนุนจากรัฐและกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา 2563

 

          2. ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้ นิสิต - นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ของรัฐและเอกชน วงเงิน 10,000 ล้านบาท ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมหาวิทยาลัย ของรัฐจะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและมหาวิทยาลัยในอัตรา 6:4 ในส่วนของค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

       - ส่วนที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50%

       - ส่วนที่มีค่าใช้จ่าย 50,001-100,000 บาท ลด 30%

       - ส่วนที่มีค่าใช้จ่ายเกิน 100,000 บาท ลด 10%

        โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกิน 50% ขณะที่มหาวิทยาลัยของเอกชน ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุน       ในอัตรา 5,000 บาท/คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เนตรนิล เกิงฝาก
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ