อนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิดเพิ่มเติม.....

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 111 ครั้ง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,493.19 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. 2564 จำนวน 2,227,029 คน

 

         ในปีงบประมาณ 25๖๔ รัฐได้ให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เพื่อให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต โดยให้เงินอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย  เป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 ถึง มิ.ย.2564 แล้ว จำนวน 1,966,093 คน

                  แต่ในเดือน ก.ค.-ก.ย. 2564 ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสูงถึง 2,227,029 คน ครม.จึงอนุมัติงบกลางเพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เนตรนิล เกิงฝาก
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ