จังหวัดลำปาง จัดประชุมถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 171 ครั้ง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน ที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ได้สรุปผลการทำงานและนำปัญหา แนวทางการทำงาน มานำเสนอ เพื่อนำไปปรับใช้ในปีต่อไป

จากสภาพปัญหาด้านไฟป่าและหมอกควันที่ผ่านมา โดยเฉพาะในห้วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี พื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดภาคเหนือตอนบนจะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันปกคลุมพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ได้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มาอย่างต่อเนื่องหลายปี โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเผาในที่โล่ง การเผาป่า การเผาวัชพืชและสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร และการเผาขยะ เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ป่าไม้ สภาวะแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด

โดยการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนในวันนี้ เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงาน เป็นการทบทวนกิจกรรม ภารกิจ หน้าที่ รวมถึงการประสานงานในส่วนต่างๆ ระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน ให้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อย ซึ่งจะได้นำมาแก้ไข หนุนเสริมให้การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ในปีดำเนินการถัดไปประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ