กอ.รมน.ลำปาง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น ใน จ.ลำปาง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 135 ครั้ง

 บ่ายวันนี้ (29 ก.ค.64) พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นน จ.ลำปาง ตามที่ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้พิจารณาคัดเลือกสื่อมวลชนทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ได้ร่วมกับส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร อย่างครบถ้วนถูกต้อง และเป็นผลดีต่อประเทศชาติ เพื่อรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น จำนวน 3 ประเภท/ได้แก่ สื่อมวลประเภทวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น, สื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ดีเด่น และสื่อมวลชนประเภทโซเชียลมิเดียดีเด่น 
โดยสื่อมวลชน จ.ลำปาง ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

1. สื่อมวลชนประเภท วิทยุ โทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่  นางสาวกาญจนา ฟูปิง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สวท.ลำปาง 
2. สื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพ์ดีเด่น ได้แก่ นางสาวฐาณิศร์ ถิระสาโรช หนังสือพิมพ์เขลางค์นครโสตส์
3. สื่อมวลชนประเภท โซเชียลมีเดียดีเด่น ได้แก่ นายอัศวิน วงศ์หน่อแก้ว เพจ คนลำปาง.COM

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ