จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาการขออนุญาต ผลิตกัญชง (Hemp) ครั้งที่ 1/2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 171 ครั้ง

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ตามที่ กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง พ.ศ.2563 ภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 ได้กำหนดกระบวนการขออนุญาตผลิตกัญชง สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ยื่นคำขออนุญาตผลิตกัญชง จะต้องผ่านการพิจารณาคำขออนุญาตจากคณะกรรมการจังหวัดและจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้อนุญาตตามลำดับขั้นตอนต่อไป

โดยในที่ประชุม ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ในจังหวัดลำปาง โดยมีผู้ยื่นคำขอรับอนุญาตเพื่อพิจารณาผลิต (ปลูก) จำนวน 9 ราย ซึ่งคณะกรรมการจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ