อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จัดสัมมนาชี้แจงและคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 20 ครั้ง

วันนี้ ( 17 มกราคม 2565 ) ที่เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงและคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 โดยมีผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมสัมมนา

นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME และวิสาหกิจชุมชน ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้เพิ่ม ประกอบการการใช้นวัตกรรมเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยได้วิทยากรจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้

 ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวให้กำลังใจและให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน นำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ นำไปต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้เพิ่ม และสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ