สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 12 ครั้ง

          นายทัศเนศวร์ เพชรคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม ประจำปี พ.ศ. 2656 ณ บริเวณสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ สถานศึกษาในท้องที่เข้าร่วม

          สำหรับการจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าวมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้การบรรยายความรู้ในสถานศึกษา ประกวดวาดภาพป่าไม้ แจกเอกสารเผยแพร่ แจกกล้าไม้แก่ประชาชน จัดขบวนรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน งดเว้นการตัดไม้ทำลายป่าพร้อมทั้งร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ในทุกท้องที่ เป็นต้น

           หากย้อนไป วันที่ 14 มกราคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช 2484 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 พระราชกำหนดดังกล่าวได้ให้อำนาจรัฐมนตรีฯโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงทั้งแปลงได้อันเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 โดยเฉพาะที่ตำบลกระทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจำเป็นต้องทำการรณรงค์ต่อเนื่องและระยะยาวให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า จึงขออนุมัติให้กำหนดวันที่ 14 มกราคมของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”กิจกรรมในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ