หน่วยพิทักษ์ ไฟป่าจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันยุทธหัสถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 24 ครั้ง

ที่ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ.200 ปี อำเภอปัว จังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่สถานีควมคุมไฟป่าดอนภูคา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรหมาราช (วันยุทธหัตถี,วันกองทัพไทย) โดยมี นายสมเกียรติ อาจสังข์  นายอำเภอปัว  เป็นประธานในพิธี  เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 18 มกราคม 2565 วันยุทธหัสถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครสมานสามัคคี และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสดังกล่าว

       จากนั้นได้ออกประสานงาน พบปะผู้นำชุมชน และประชาชน บ้านห้วยหาด หมู่ 7 , บ้านหลักลาย หมู่ 8 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัด น่าน เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ประสานงานส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.13(แพร่) และเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 23 ระดับความสำเร็จของการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO conference) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสมชาย โกมลคงอยู่ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุม จากส่วนกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า อาคารปลอดประสพ กรุงเทพฯ

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย
ผู้เรียบเรียง : นางสาว ปัทมาพร งึ้มนันใจ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ