เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุของรางวัลคงเหลือจาการจัดงานกาชาดประจำปี

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 248 ครั้ง

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุของรางวัลคงเหลือจาการจัดงานกาชาดประจำปี ซึ่งได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ  เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธียื่นเสนอประมูลราคาดำเนินการขายทอดตลาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุดังกล่าวสามารถเข้าดูพัสดุที่จะขาดทอดตลาดได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. และเปิดซองในวันเดียวกันตั้งแต่ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจเข้าประมูลราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ถนนทิพย์ช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๔ – ๒๑๗๗๕๘

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ