ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากล ดูเพิ่มเติม
2 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงกา ดูเพิ่มเติม
3 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงกา ดูเพิ่มเติม
4 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงกา ดูเพิ่มเติม
5 เรือนจำจังหวัดลำพูนมีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ดูเพิ่มเติม
6 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากล ดูเพิ่มเติม
7 บ้านห้วยปันจ๊อย เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ อัตราจ้างเหมา 2 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ ดูเพิ่มเติม
3 ยกเลิกประกาศ : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 256 ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน รวบรวมตำแหน่งว่างจากนายจ้าง ดูเพิ่มเติม
5 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ตำแหน ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ ดูเพิ่มเติม
7 ศาลจังหวัดลำพูน รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มภายในร้านค้าสวัสดิการศาลจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเปลี่ยนสถานที่การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรมและทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี ดูเพิ่มเติม
5 จังหวัดลำพูน ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงาน ปปส.ภาค 5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 5/2564 ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นให้สามารถจัดได้ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!