ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 อบต.ห้วยยาบ จ.ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงาน ป.ป.ส. โดยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด) มีความประสง ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงาน ปปส.ภาค 7 ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาในคดียาเสพติด ประเภทสิ่งมีชีวิตโค จำนวน 10 ตัว ดูเพิ่มเติม
4 โรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 152 รายการ ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5  ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 80 รายการ ดูเพิ่มเติม
6 อบต.นครเจดีย์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 217 รายการ ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตราฐานสินค้าเกษตรแปรรูป ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดูเพิ่มเติม
4 ข่าวดีสำหรับนักเรียนและนักศึกษาจบใหม่ PEA เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก ดูเพิ่มเติม
5 สทนช. เปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลในตำแหน่งพนักงานขับรถ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงา ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ อัตราจ้างเหมา 2 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ก.เกษตรฯ เตรียมจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 13 พ.ค. 65 ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรม และทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ดูเพิ่มเติม
3 ลำพูน เตรียมรับมือไฟไหม้ ช่วงหน้าร้อน พร้อมแจ้งช่องทางหากเกิดเหตุอัคคีภัย ดูเพิ่มเติม
4 ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทาง ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ วางมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!