ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากล ดูเพิ่มเติม
2 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากล ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างตาม โครงการเปลี่ยนท่อน้ำในระบบ ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน ดูเพิ่มเติม
7 เรือนจำจังหวัดลำพูน ดำเนินการจำหน่ายเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตร ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ ดูเพิ่มเติม
2 ศาลจังหวัดลำพูน รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มภายในร้านค้าสวัสดิการศาลจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2 ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งพนัก ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภั ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เรื่อง การรับสมัคร อบรมและทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ 3 ปี ให้นำส่งคืนแผ่นป้าย ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดอบรมและทดสอบผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ที่อาคารสำนักงานขนส่ ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี ให้นำส่งคืนแผ ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25 ดูเพิ่มเติม
7 กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!