ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เทศบาลตำบลหนองยวง จังหวัดลำพูน ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเป็นแอสฟ ดูเพิ่มเติม
2 ทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมลูกรังไหล่ทางถนน ดูเพิ่มเติม
3 อบต.ห้วยยาบ จ.ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงาน ป.ป.ส. โดยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด) มีความประสง ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงาน ปปส.ภาค 7 ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาในคดียาเสพติด ประเภทสิ่งมีชีวิตโค จำนวน 10 ตัว ดูเพิ่มเติม
6 โรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 152 รายการ ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5  ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 80 รายการ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สนง.ขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 ศาลจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการายบุคคล จำนวน 3 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตร ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 จังหวัดลำพูน ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการกระจายผลผลิตมะม่วงฯ ปี 2565 ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ดูเพิ่มเติม
3 เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จ.ลำพูน แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย (คสล.) ดูเพิ่มเติม
4 เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จ.ลำพูน แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดูเพิ่มเติม
5 เชิญชวนซุปเปอร์ฮีโร่ ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมพลังบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ ดูเพิ่มเติม
6 ขนส่งลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรม และทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!