ส.ปชส.ลำพูน ประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อวางแผนและเตรียมงานด้านการประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • ภาพจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 ต.ค. 2563
  • รับชม : 308 ครั้ง

นายประเสริฐ  อินทา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เพื่อติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้ร่วมกันวางแนวทางการประชาสัมพันธ์ พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง มุ่งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว เพื่อเป็นต้นแบบหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ