กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับตำบล อย่างยั่งยืน ระยะแรก สร้างอาชีพสู้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 659 ครั้ง

วันนี้ (10 มิ.ย. 63) ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  กอ.รมน.จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน และ ปราชญ์เพื่อความมั่นคงฯ (ทีม 3 ประสาน) ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับตำบล อย่างยั่งยืน ระยะแรก สร้างอาชีพสู้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในระดับตำบล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

                สำหรับการฝึกอบรม สำนักงาน กศน.อ.เมืองลำพูน ได้จัดเจ้าหน้าที่มาดำเนินการคัดกรอง และจัดระเบียบการนั่ง (Social Distancing) ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19  กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดวิทยากรบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ,การสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ, การร่วมกันปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างเครือข่ายมวลชนให้เข้มแข็ง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน จัดวิทยากรบรรยายการพัฒนาทักษะอาชีพในทศวรรษที่ 21 และปราชญ์เพื่อความมั่นคงจังหวัดลำพูน บรรยายการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และทำการฝึกปฏิบัติเสริมอาชีพเพื่อเสริมรายได้ (การทำชาจากใบไชยา)

                ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง( ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ) และสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชนภายในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ