ขนส่งลำพูน แจ้งรถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบสามปี ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 442 ครั้ง

ขนส่งลำพูน แจ้งรถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบสามปี ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522

 

นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ประกาศนายทะเบียนจังหวัดลำพูน เรื่อง รถที่ทะเบียนเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบสามปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ตามที่พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 กำหนดให้รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี การจดทะเบียนเป็นอันระงับไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35/3 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 นายทะเบียนจังหวัดลำพูน จึงขอประกาศ ดังนี้

1. ให้เจ้าของรถที่ทะเบียนถูกระงับตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถและนำใบคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียน เพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งและปิดประกาศฉบับนี้

2. หากพ้นกำหนตระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เจ้าของรถที่ทะเบียนถูกระงับรายใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 1. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และนายทะเบียน ผู้ตรวจการ หรือผู้ที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบก มอบหมายมีอำนาจยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถได้

3. สำหรับภาษีรถที่ค้างชำระ เจ้าของรถยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ค้างชำระให้ครบถ้วนพร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ แต่สามารถขอผ่อนชำระภาษีที่ค้างได้

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ