จังหวัดลำพูน พัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อสร้างโอกาส และต่อยอดอาชีพ หวังให้แรงงานพึ่งพาตนเองได้ หลังจากวิกฤตการโควิด-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 681 ครั้ง

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาทักษะอาชีพแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 ซึ่งเป็นผู้ถูกเลิกจ้าง,พักงาน และว่างงานเริ่มดำเนินการรุ่นแรก เมื่ออาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 สาขา การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน จำนวน 20 คน และรุ่นที่ 2 เมื่อ 8 มิถุนายน 2563 สาขาการสร้างร้านออนไลน์ จำนวน 28 คน เพื่อให้แรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการทำงาน หรือปรับเปลี่ยนอาชีพ

          นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ส่งผลให้แรงงานได้รับผลกระทบถูกเลิกจ้าง พักงาน ว่างงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงปรับแผนการฝึกภายใต้โครงการตามภารกิจปกติที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2563 เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดฝึกยกระดับฝีมือใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 18 - 30 ชั่วโมง โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเปิดรับลงทะเบียนทางออนไลน์ เมื่อเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ให้กับแรงงานที่มีความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนกว่า 400 คน มีผู้ยืนยันเข้าฝึกอบรม 375 คน และได้เสนอแผนการฝึกอบรมให้จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

          ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และผู้เข้าฝึกอบรมต้องลงทะเบียนด้วย แอฟพลิเคชั่น "ไทยชนะ" โดยเริ่มเปิดฝึกอบรม สาขา การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน เมื่อวันอาทิตย์วันที่ 7 มิถุนายน 2563 และได้มีกำหนดการเปิดฝึกอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2563 รวม 11 สาขา 18 รุ่น ได้แก่ ผู้บังคับปั้นจั่นฯ 1 รุ่น, การบำรุงรักษาและขับรถโฟร์คลิฟท์ฯ 4 รุ่น, การควบคุมระบบน้ำด้วยสมาร์ทโฟน 1 รุ่น, ช่างเครื่องปรับอากาศฯ 1 รุ่น, เทคนิคการติดตั้งระบบไฟฟ้าฯ 1 รุ่น และช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 รุ่น, การสร้างร้านค้าออนไลน์ 1 รุ่น, การประกอบอาหารว่างและขนม 3 รุ่น, การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 2 รุ่น และการตัดผมชายเบื้องต้น 1 รุ่น รวมทั้งสิ้น 375 คน พร้อมมีค่าอาหารให้กับผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่เข้ารับการฝึก

          ล่าสุด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้เร่งเปิดฝึกอบรม สาขา การทำอาหารว่าง – ขนมไทย จำนวน 18 ชั่วโมง (3 วัน) ให้กลุ่มแรงงาน ประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 รุ่น เพื่อพัฒนาทักษะกำลังแรงงาน ให้มีศักยภาพสูงขึ้น รวมทั้งกระตุ้นเศรฐกิจ ต่อยอดธุรกิจบริการและท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มีผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทั้งถูกเลิกจ้าง ว่างงาน อีกทั้งยังมีสถานประกอบการที่ปิดกิจการ หลังจากที่ ศบค.ได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  โดยมีกำหนดการเปิดฝึกอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 ซึ่ง สาขา การทำอาหารว่าง – ขนมไทย เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ต้องเปิดฝึกอบรมถึง 3 รุ่น จำนวน 83 คน โดยรุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2563 รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2563 และรุ่นที่ 3 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2563 และได้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ