ผู้ว่าฯลำพูน นำกล่าวสาส์นและปฏิญาณตน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 652 ครั้ง

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสำเริง ไชยเสน และนายวรยุทธ  เนาวรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังวัดลำพูน ร่วมกันบันทึกเทป อ่านสารส์นและกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลก เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่ง       ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ทั้งการสกัดกั้น การปราบปราม และการบำบัดรักษา จนสามารถจับกุมผู้ค้าและยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งรณรงค์ป้องกันให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วนปฏิเสธยาเสพติด เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายคือ สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด

          โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวขอบคุณที่น้องชาวจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกท่านที่ได้ทำงานอย่างทุ่มเท เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไป ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนถือเป็นกำลังสำคัญ จึงเน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันคนหน้าใหม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนลดลง โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้แนวคิด SAVE ZONE, NO  NEW  FACE “พื้นที่ปลอดภัย  ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ