เกษตรจังหวัดลำพูนจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรเข้มแข็งด้วยกลุ่มและเครือข่าย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 977 ครั้ง

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) ที่ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดป่าขาม ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจำเนียร  แสนราชา  เกษตรจังหวัดลำพูน พบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ กิจกรรม 2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรด้วยการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตลำไยในรูปแบบแปลงใหญ่ มีการบรรยายให้ความรู้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน, ความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร และการตลาดนำการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ ตลาดออนไลน์  มีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 70 ราย โดยมีการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนแปลงใหญ่ลำไย  2 คือ กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลเหมืองง่า 40 ราย และกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลหนองช้างคืน 30 ราย โดยนายอาทร  วงษ์สง่า  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ