ภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมระดมแนวคิดเพื่อรณรงค์ลดใช้พลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 360 ครั้ง

             หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรเอกชนในจังหวัดลำพูนร่วมการประชุมวางแผนเสริมสร้างกลไกการรับรู้ เพื่อรณรงค์ สร้างการมีส่วนร่วม ให้ประชาชนในพื้นที่ลดการใช้พลาสติก ลดปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดลำพูน

              วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมโชควัฒนา อำเภอเมืองลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมวางแผน และสร้างกลไกการสื่อสารสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อรณรงค์ สร้างการมีส่วนร่วม ให้ประชาชนในพื้นที่ลดการใช้พลาสติก ลดปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

            จังหวัดลำพูนประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ “ ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ” โดยรณรงค์ให้ประชาชน ในทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ลด ละ และเลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งจากการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จังหวัด ลำพูน เป็นจังหวัดสะอาด อันดับที่ 1 ของประเทศ ได้ถึง 2 ปีต่อเนื่อง และในปี 2562 จังหวัดลำพูนได้ดำเนินโครงการ “ คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก และหลอดพลาสติก ” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลำพูนเมืองสะอาด เพื่อลดปริมาณพลาสติกซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต และต่อยอดมาจนถึงปี 2563 จังหวัดลำพูนก็ยังคงดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

               จังหวัดลำพูนได้ดำเนินตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารจัดการขยะชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รณรงค์ให้ประชาชนทุกชุมชน คัดแยกขยะ บนพื้นฐานหลัก " 3ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ " (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle)

               ในปี 2563 จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินโครงการ “ คนลำพูน ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดพลาสติก สู่ความยั่งยืน ” ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา  ซึ่งจังหวัดได้รณรงค์ขอความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต  ร้านสะดวกซื้อรายใหญ่  และ ร้านค้าปลีก -  ค้าส่งในจังหวัด งดแจกถุงพลาสติก แก่ลูกค้าตามนโยบายภาครัฐที่ การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 ซึ่งลูกค้าจะต้องนำถุงผ้า หรือภาชนะที่สามารทดแทนถุงพลาสติกมาใส่สินค้า นอกจากนั้นร้านค้าต่างๆ ยังมีถุงผ้าจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่ไม่ได้นำถุงผ้ามาเพื่อเป็นการใช้ซ้ำในครั้งถัดไปด้วย รวมทั้งร้านกาแฟในจังหวัดลำพูน ยังจัดกิจกรรม ลดการใช้แก้วพลาสติกหลอดพลาสติก โดยการนำแก้วมาเองจะได้รับส่วนลดราคาในแก้วนั้น ๆ ด้วย .

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ